Meidät tavoitat

Levi Suites -huoneistojen myyntipalvelu sekä avainpalvelu sijaitsevat Levin keskustassa, Unna Mànnu- sekä Levi Gold -huoneistohotellien yhteydessä, osoitteessa Mariankuja 6 C, 99130 Levi. Löydät meidät Mariankujan ja Keskuskujan risteyksestä, samasta rakennuksesta kuin King Crab House -ravintolan sekä Unna Mànnu C-rapun huoneistot.

Jos saavutte ilta-aikaan, olettehan meihin yhteydessä, niin ohjeistamme kuinka voitte noutaa avaimet tuulikaapistamme.

Tervetuloa majoittumaan Levi Suitesiin!

Sähköposti
info@levisuites.fi

Palveluksessanne

Johanna Erkkilä

Toimitusjohtaja, yrittäjä
puh. +358 207 669 850
johanna.erkkila@levisuites.fi

Elina Ollikainen

Myyntipäällikkö
puh. +358 207 669 850
elina.ollikainen@levisuites.fi

Ota yhteyttä
Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynnin yhteydenottolomakkeet
Tietosuojaseloste (25.5.2018 al­kaen)
Eu­roo­pan Unio­nin ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus (EU) 2016/679, ar­tiklat 12, 13, 14 ja 19
1. Rekisterinpitäjä

Levi Suites Oy
Mariankuja 6, 99130 Sirkka
2425076-8

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

johanna.erkkila(at)levisuites.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

johanna.erkkila(at)levisuites.fi

4. Rekisterin nimi

WWW-sivujen yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keet

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään vä­liai­kai­ses­ti myö­hem­pää kon­tak­toin­tia var­ten.

Tie­to­ja käy­te­tään hen­ki­lön kon­tak­toin­tiin esi­mer­kik­si ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­seen tai so­pi­mus­asiak­kuu­teen liit­tyen. Myös muu, yleen­sä kau­pal­li­nen yh­teis­työ voi olla kon­tak­toin­nin syy.

Mi­kä­li yh­tey­den­ot­to­pyyn­töön liit­tyy ar­von­ta, käy­te­tään an­net­tu­ja tie­to­ja ar­von­nan toi­mit­ta­mi­seen ja voit­ta­jan mah­dol­li­seen kon­tak­toin­tiin voi­ton toi­mit­ta­mi­sek­si.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly pe­rus­tuu suos­tu­muk­seen asiakkaan täyttäessä tiedot www-sivujen kautta.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly ei pe­rus­tu re­kis­te­rin­pi­tä­jän oi­keu­tet­tuun etuun.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, rooli yrityksessä

Osoite, puhelinnumero, sähköposti

Tieto työnantajasta

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Nimi, ja kon­tak­ti­tie­dot

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Ke­rät­tä­vät tie­dot saa­daan suo­raan yh­tey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­neil­tä hen­ki­löil­tä.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keil­la an­ne­tut tie­dot käsitellään hotellin myyntipalvelussa.

Yh­tey­den­o­ton jäl­keen al­ku­pe­räi­set lo­mak­keet ja nii­den pe­rus­tel­la luo­dut eril­li­set lis­tauk­set tu­ho­taan tai pois­te­taan.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei suo­raan siir­re­tä kol­man­siin mai­hin tai kansainväliselle järjestölle.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­lo­mak­kei­ta säi­ly­te­tään enin­tään vuoden ajan nii­den jät­tä­mi­ses­tä. Säi­ly­ty­sa­jan um­peu­dut­tua tie­dot pois­te­taan.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Re­kis­te­röi­dyl­lä hen­ki­löl­lä on oi­keus tar­kis­taa it­se­ään kos­ke­vat tie­dot ot­ta­mal­la yh­teyt­tä re­kis­te­rin­pi­tä­jään tai re­kis­te­rin­pi­tä­jän edus­ta­jaan. Nii­ni­kään yh­tey­de­no­tol­la re­kis­te­rin­pi­tä­jään tai re­kis­te­rin­pi­tä­jän edus­ta­jaan voi­daan pe­ruut­taa yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö ja pyy­tää tie­to­jen pois­toa re­kis­te­ris­tä.

15. Suostumuksen peruuttaminen

Re­kis­te­rin tie­to­ja ei käy­te­tä säh­köi­seen suo­ra­mark­ki­noin­tiin

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

yh­tey­den­ot­toa var­ten tar­vi­taan nor­maa­lis­ti pyy­det­ty­jen tie­to­jen toi­mit­ta­mi­nen.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn ei liity au­to­ma­ti­soi­tua pää­tök­sen­te­koa eikä hen­ki­lö­tie­to­jen pe­rus­teel­la tehdä pro­fi­loin­tia josta ai­heu­tuu re­kis­te­röi­dyl­le oi­keus­vai­ku­tuk­sia

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja huo­lel­li­ses­ti koko nii­den elin­kaa­ren ajan käyt­tä­mäl­lä asian­mu­kai­sia tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­val­li­suus­kei­no­ja. Jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jat kä­sit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja tie­to­tur­val­li­sis­sa pal­ve­lin­ti­lois­sa. Pää­syä hen­ki­lö­tie­toi­hin on ra­joi­tet­tu ja hen­ki­lös­töl­lä on sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja muun muas­sa en­na­koi­val­la ris­kien­hal­lin­nal­la ja tur­val­li­suus­suun­nit­te­lul­la, tie­to­lii­ken­teen suo­ja­kei­noin, tie­to­jär­jes­tel­mien jat­ku­val­la yl­lä­pi­dol­la, var­muus­ko­pioi­mal­la sekä käyt­tä­mäl­lä tur­val­li­sia lai­te­ti­lo­ja, ku­lun­val­von­taa ja tur­val­li­suus­jär­jes­tel­miä. Hen­ki­lö­tie­to­ja si­säl­tä­vät fyy­si­set asia­kir­jat säi­ly­te­tään al­ku­kä­sit­te­lyn jäl­keen lu­ki­tuis­sa ja pa­lo­tur­val­li­sis­sa säi­ly­tys­ti­lois­sa. Käyt­tö­oi­keuk­sien myön­tä­mi­nen ja seu­ran­ta on hal­lit­tua. Kou­lu­tam­me hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn osal­lis­tu­vaa hen­ki­lö­kun­taam­me sään­nöl­li­ses­ti ja huo­leh­dim­me siitä, että myös yh­teis­työ­kump­pa­niem­me hen­ki­lös­tö ym­mär­tää hen­ki­lö­tie­to­jen luot­ta­muk­sel­li­sen luon­teen ja tur­val­li­sen kä­sit­te­lyn mer­ki­tyk­sen. Va­lit­sem­me käyt­tä­mäm­me ali­hank­ki­jat huo­lel­li­ses­ti. Päi­vi­täm­me jat­ku­vas­ti si­säi­siä käy­tän­tö­jäm­me ja oh­jei­tam­me.

Jos kai­kis­ta suo­ja­toi­mis­tam­me huo­li­mat­ta hen­ki­lö­tie­dot jou­tu­vat vää­riin kä­siin, on mah­dol­lis­ta, että hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään vää­rin ja esi­mer­kik­si an­net­tua hen­ki­lö­tun­nus­ta käy­te­tään vää­rin pe­rus­tein. Jos ha­vait­sem­me täl­lai­sen ta­pah­tu­man, ryh­dym­me vii­py­mät­tä sel­vit­tä­mään sitä ja py­rim­me es­tä­mään ai­heu­tu­vat va­hin­got. In­for­moim­me tie­to­tur­va­louk­kauk­ses­ta tar­vit­ta­via vi­ran­omai­sia ja re­kis­te­röi­ty­jä lain­sää­dän­nön vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti.

Sijainti

Myynti- ja avainpalvelu

Mariankuja 6 C, 99130 Levi

Sijainti kartalla

Unna Mànnu -huoneistohotelli

Mariankuja 6, 99130 Levi

Sijainti kartalla

Levin Klubi -huoneistohotelli

Golfväylä 7, 99130 Levi

Sijainti kartalla

Levi Gold -huoneistohotelli

Torikuja 3, 99130 Levi

Sijainti kartalla

Laskutustiedot

Levi Suites Oy, Y-2425076-8

Sähköinen laskutus 003724250768, OVT-tunnuksemme on sama kuin sähköisen laskun osoitteemme
Välittäjätunnus: 003708599126
Välittäjä: Liaison Techologies

Paperiset laskut: Levi Suites Oy, C/O Ostolaskut, PL 201, 90101 Oulu (pdf-muoto)

Tutustu varausehtoihimme.